Onze voorwaarden

Artikel 1. – Definities en toepassingsgebied

1.1 Airport Service kurt, hierna genoemd de vervoerder
1.2 De opdracht gever is de natuurlijk- of de rechtspersoon die de diensten van de vervoerder gebruikt. De vervoerder mag als opdrachtgever beschouwen elkeen die haar een opdracht toevertrouwd: in eigen naam en voor eigen rekening of in eigen naam en voor andermans rekening, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber in naam en voor rekening van een derde. Deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde wordt opdrachtgever op voorwaarde dat de naam en overige relevante gegevens van deze tegelijkertijd met de opdracht aan de vervoerder worden verstrekt.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor vervoer van personen, tussen enerzijds de vervoerder die zich verbindt een dienst van ongeregeld vervoer uit te voeren door één of meerdere autocars met chauffeur(s) en anderzijds de opdrachtgever die deze dienst besteld.
1.4 Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, worden enkel deze algemene voorwaarden aanvaard.

Artikel 2. – Aanvang van de vervoerovereenkomst

2.1 Bij de reservatie overhandigt de vervoerder een contract aan de opdrachtgever.
2.2 De vervoerovereenkomst ontstaat op het ogenblik dat de opdrachtgever de geschreven bevestiging van het contract door de vervoerder ontvangt.
2.3 Door het plaatsen van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
2.4 Beide partijen komen overeen dat een contract, opgestuurd per mail, als rechtsgeldig wordt aanzien.

Artikel 3. – Prijs

3.1 De prijs in de onderhavige overeenkomst is vast, onder verbehoud van een duidelijke materiële fout en van een prijsherziening die uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan en die het gevolg is van een herziening van: – de op de verplaatsing toegepaste wisselkoersen en/of – de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of – de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 10 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. Zo de vergoeding 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de vervoerder heeft betaald.

Artikel 4. Betaling

4.1 Geen enkele prestatie zal geleverd worden zonder dat een gedagtekend en ondertekend contract naar de vervoerder teruggestuurd werd. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, is het saldo betaalbaar uiterlijk 2 kalenderdagen vóór de datum van vertrek via overschrijving of contant aan de chauffeur. Indien de vervoerder de overschrijving nog niet heeft ontvangen moet de opdrachtgever een bewijs leveren dat de betaling is uitgevoerd.
4.2 Bij niet betaling van het contract vóór vertrek aan de chauffeur, om welke reden dan ook, heeft de vervoerder het recht de opdracht op te schorten. En dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Artikel 5. Klachten

5.1 Klachten vóór de datum van vertrek moeten zo snel mogelijk (mondeling,schriftelijk) gemeld worden.
5.2 Klachten tijdens de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De begunstigde kan zich wenden tot de vervoerder of zijn vertegenwoordiger.
5.3 Werd de klacht niet bevredigend opgelost of kon onmogelijk een klacht geformuleerd worden, dan moet uiterlijk één maand na het einde van de vervoerovereenkomst bij de vervoerder per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een klacht worden ingediend. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) bevatten.
5.4 Het indienen van klachten heeft geen invloed op de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere oorzaken de vervoerder in rechte toekomen.

Artikel 6. – Annulatie

6.1 Bij annulatie door de opdrachtgever op dag van vertrek zal 100% van de betaling verschuldigd zijn. Bij annulatie door de opdrachtgever minder dan 2 kalenderdagen vóór de datum van het vertrek zal 50% van de betaling verschuldigd zijn. Bij annulatie door de opdrachtgever meer dan 2 kalenderdagen vóór datum van het vertrek zal 20%van de betaling verschuldigd zijn.

Artikel 7. – Aansprakelijkheid van de vervoerder

7.1 De vervoerder verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van een onderbreking in de uitvoering van de vervoerovereenkomst en/of een vertraging als gevolg van overmacht (bv. ongevallen, stakingen, mist, sneeuw, overstromingen, wegenwerken,…). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief. Eventuele bijkomende kosten voor vervoer en/of verblijf die kunnen die kunnen voortvloeien uit een reisonderbreking en/of een vertraging als gevolg van overmacht, zijn ten laste van de opdrachtgever.
7.2 Bij vertragingen van meer dan 1 uur, die niet de fout zijn van de vervoerder, krijgen andere opdrachten voorrang.

Artikel 8. – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

8.1De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van alle relevante informatie. De vervoerder is niet verantwoordelijk indien een opdracht niet (tijdig) kan uitgevoerd worden wegens het doorgeven van niet correcte of onvolledige informatie.
8.2 De passagier(s) is (zijn) gehouden zich bij het vertrek aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de overeenkomst. Bij niet-nakoming in hoofde van de passagier(s) om zich aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de vervoerovereenkomst, is de vervoerder niet gehouden tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, noch het verzekeren van een gelijkaardige verplaatsing.
8.3 De passagier(s) dien(t)en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en dien(t)en zich eveneens de normale omgangsvormen te respecteren. De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, dienen door de passagier(s) nageleefd te worden.
8.4 Het is verboden te roken aan boord van het voertuig.
8.5 Het is verboden van alcohol of voedsel te nuttigen aan boord van het voertuig
8.6 Indien het handelen of nalaten door de passagier(s) tijdens de uitvoering van onderhavige vervoerovereenkomst een gevaar vormt voor de andere passagier(s) en/of resulteert in lichamelijke en/of morele schade aan een werknemer/lasthebber/onderaannemer van de vervoerder en/of resulteert in materiële schade aan het (de) voertuig(en) en/of in andere materiële schade, heeft de bestuurder het recht om (in overleg met de vervoerder), de verplaatsing te onderbreken gedurende de tijd die hij/zij nodig acht of om terug te keren naar de plaats van het vertrek. De opdrachtgever is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor deze schade.

Artikel 9. – Bagage (en/of reisgoed)

9.1 De vervoerder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) die (dat) zich bevindt in de laadruimte van het (de) voertuig(en), tenzij het bewijs wordt geleverd dat de schade, verlies of diefstal het gevolg zijn van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. staking, lock-out, oorlog, oproer… Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief) of dat de vervoerder al het mogelijke heeft gedaan om schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of het reisgoed) te voorkomen of dat het onmogelijk was om schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of het reisgoed) te voorkomen.
9.2 Beschadiging (bv. krassen) als gevolg van het in- en uitladen van de bagage (en/of het reisgoed) kunnen niet tenlaste worden gelegd van de vervoerder.
9.3 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van handbagage.
9.4 De (vertegenwoordiger van) de vervoerder behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te weigeren waarvan het gewicht, de grootte of de aard niet overeenkomen met de bepalingen van de bestelbon, alsook die gevaarlijk bevonden worden voor de veiligheid van het vervoer. Een dergelijke weigering geeft geen aanleiding tot enige korting of terugbetaling van het betaalde bedrag.
9.5 Meer dan één stuk bagage en één stuk handbagage per persoon, geeft aanleiding tot een meerkost van minimum 5€ per stul, per rit.

Artikel 10. – Bevoegdheid en rechtspleging

10.1 De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk